I en artikel den 26 mars så angavs det att Regeringen funderar på att genomföra en rabatt på hyreskostnader i utsatta branscher. Den 1 april uttalade sig Näringsminister Ibrahim Baylan om rabatten.

Läs nedan för att uppdatera dig om vad som tidigare sagts och vad Näringsministern har att säga idag den 1 april.

Publicerad 26 mars 2020

Regeringen föreslår en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige. Läget är nu mycket allvarligt för stora delar av hotell- och restaurangbranschen samt handeln. I regeringens extra ändringsbudget avsätter regeringen 5 miljarder kronor i stöd för sänkta fasta hyror för utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter.

Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i dessa utsatta branscher kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Kompensationen söks av hyresvärden i efterhand via länsstyrelserna. Regeringen arbetar just nu med att ta fram ett regelverk för att det så snart som möjligt ska finnas på plats. Då det handlar om statsstöd så måste satsningen godkännas av EU. Mer information kommer. 

Publicerad 1 april 2020

Regeringen föreslår en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Näringsminister Ibrahim Baylan kommenterar förslaget.

- Mitt i coronakrisen sinar intäkterna för väldigt många företag, framförallt inom hotell och restaurang och delar inom sällanköpshandeln.

- Det är därför regeringen föreslår att vi hjälps åt genom att till exempel via hyresvärdarna kunna reducera de fasta hyreskostnaderna. Vi jobbar intensivt för att se till att reda ut detaljerna och kommer allteftersom lägga ut information så att du vet var du kan vända dig och hur det går till när man ska ansöka om detta, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

2020-04-02

Idag kl 13:30 höll regeringskansliet ytterligare ett möte med representanter för fiskbranschen.

I mötet deltog landsbygdsminister Jenny Nilsson. Förutom landsbygdsministern deltog flera personer från departementet.

Fiskbranschens Riksförbund påtalade vikten av att skapa förutsättningar för att mildra effekten av Corona-situationen, genom att vara mer flexibla i sin syn på branschen.

Här påtalades de negativa effekterna av HaV:s spårbarhetssystem vid försäljning till nya kunder och via andra kanaler än tidigare. Dessutom är det en administrativ börda som hindrar företagen att bli av med sitt överskott och där personalen mer skall syssla med administration än att få flödet att fungera. Detta i tider då många företag tvingats minska sin personalstyrka.

FR påtalade risken för att det framöver kommer att finnas restauranger och hotell som inte kan betala sina utestående fakturor av leveranser de redan fått.

FR menade också att det kommer att bli en fråga om man vågar sälja till vissa kunder, då det i och med Corona blir en väsentligen ökad kreditrisk.

Myndigheten informerade om att man från kommissionen i dag tagit beslut om att Europeiska havs- och fiskerifonden kan få en mer flexibel användning. Bland annat att den kan användas till att förädla fisk, frysa och lagra den så den inte går till spillo. Förslaget finns ännu inte klart men kommer att presenteras inom snar framtid. Vi håller koll på det och informerar när det kommer.

Pressrelease före mötet:

Landsbygdsminister Jennie Nilsson inleder möte om coronavirusets effekter på fiskeribranschen

Det nya coronaviruset påverkar stora delar av samhället och näringslivet, inte minst fiskerinäringen.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson har idag ett möte med representanter för den svenska fiskerinäringen. Detta för att diskutera de effekter som det nya coronaviruset medfört för fiskerinäringen.

- Händelseförloppet är snabbt. Det är viktigt med en tät dialog med berörda, konstaterar landsbygdsminister Jennie Nilsson

Det svenska fisket och vattenbruket bidrar med färsk fisk och skaldjur till i huvudsak svensk livsmedelsförsörjning. Majoriteten av de färska fiskprodukterna säljs till restauranger. En viss del går även på export. En liten del färsk fisk säljs över disk i butik.

Det nya coronaviruset har medfört att bland annat konsumenterna slutat att besöka restauranger och försäljningen av färsk fisk i detaljhandeln har minskat markant. Resultatet är att partier av färsk fisk och skaldjur som gös, kräftor och räkor inte kommer ut till konsumenterna. Fiskerinäringen är, som andra företagare, beroende av en marknad med efterfrågan på deras produkter.

- Utvecklingen går helt emot våra mål i livsmedelsstrategin där vi vill se jobb och tillväxt i hela landet och tryggad livsmedelsförsörjning, säger Jennie Nilsson.

FR har haft ett första möte med HaV kring problem och konsekvenser som spårbarhetssystemet har medfört för branschen. Mötet, som är det första av flera, uppfattades som positivt och FR hoppas få gehör för de utmaningar som systemet skapar för branschens utan att bidra till en faktisk ökad spårbarhet.


Fredagen den 20 mars hade FR ett möte med HaV angående spårbarhetssystemets konsekvenser för näringen. Ett flertal medlemmar var med på mötet på HaV eller via länk och mötte myndighetens representanter Niclas Törnell och Anders Bogelius.

FR återgav de problem och konsekvenser som systemet medför för alla olika aktörer i kedjan från hav till bord. Problem som band annat lyftes var rapporteringskrav, 24-timmarsregeln och den administrativa bördan som systemet innebär utan att skapa direkt mervärde för företagen.

HaV tog till sig informationen, ställde frågor kring problem och ska återkomma med svar och förslag på åtgärder framöver. Detta var det första av flera möten med Hav kring systemet. FR arbetar för att skapa förståelse och kunskap hos HaV om vad systemet ställer till med i branschen.


Efter mötet sa FR:s ordförande Krishan Kent: ”Min summering av mötet är positiv och HaV bekräftade och accepterade att det som presenterades var riktigt. Jag vill speciellt tacka samtliga från FR:s medlemsbolag som deltog under mötet och i förberedelserna.”

Vidare framhöll han att FR:s medlemmar ser spårbarhet och hållbarhet som självklara delar i sina verksamheter och att de är grundläggande frågor för en långsiktigt tillväxt. IT-systemet som HaV installerat för spårbarhet upplever man dock inte tillför spårbarhet utan snarare minskar den, vilket branschen från auktioner, producenter, grossister till detaljhandel påtalat både flera år före systemet sattes i drift och nu ett år efter det gått live.

Nästa steg i processen med HaV är ett uppföljande möte i april där myndigheten ska presentera svar på frågorna som ställts samt precisera ändamålet med systemet. HaV ska då också beskriva sin syn på problemen som FR lyft samt hur dessa kan lösas.

Krishan säger att ”Vår önskan är att myndigheten fokuserar på spårbarhet istället för att värna ett IT-system som kostar oroligt mycket tid, pengar och arbete att använda för branschens och som inte bidrar till en ökad spårbarhet.”

På fredagens möte begärde också FR att myndigheten, med anledning av de extremt svåra tider som råder, lättar på kraven när det gäller rapportering i spårbarhetssystemet. Detta utifrån att verksamheterna ändå kan upprätthålla kraven på spårbarhet och livsmedelssäkerhet.


Samma önskan har tillsammans med önskan om ytterligare åtgärder skickats från FR till både Jordbruksverket och HaV samt i samverkan med Livsmedelsföretagen till Näringsdepartementet.

HaV har meddelat att de kommer göra förenklingar i rapporteringen till spårbarhetsystemet som kommer gälla från 30/3. Meddelande om detta kommer komma från HaV fredagen 27/3.